Kontakt

ADRES

 ul. Piłkarska 23, 41-902 Bytom

ADRES DO KORESPONDENCJI

 ul. Piłkarska 23, 41-902 Bytom2
skrytka pocztowa nr 6

TELEFON

 668 973 739
 668 973 712